Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > O Savezu > Statut Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

Statut Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

Na osnovu članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ br. 52/01 i 42/05) i članova 14. i 27. Statuta Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, na sjednici od 18. 03. 2016. godine, Skupština Saveza usvaja i donosi izmjene i dopune Statuta i utvrđuje 


S T A T U T

Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

(Prečišćen tekst)

I Opšte odredbe

Član 1.

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez) je dobrovoljno i otvoreno nеstranačko udruženje građana u kojeg se dobrovoljno udružuju pripadnici nacionalnih manjina, državljana Bosne i Hercegovine – Republike Srpske radi ostvarivanja prava koja imaju pripadnici nacionalnih manjina po ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, a čija svrha nije sticanje dobiti.

Savez je udruženje sa statusom od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Pripadnici nacionalnih manjina udružuju se u Savez preko svojih udruženja ili individualno u cilju оčuvanja svog indentiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla.


Član 2.

Puni naziv udruženja je: «Savez nacionalnih manjina Republike Srpske»  - «Савез националних мањина Републике Српске».

Sjedište Saveza je u Banjaluci, ulica Cara Lazara broj 22.

Djelovanje Saveza je na području Republike Srpske.


Član 3.

Rad Saveza je javan i ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom.


Član 4.

Savez ima svoj pečat i logo.

Pečat Saveza je okruglog oblika prečnika 35 milimetara. Tekst pečata je latiničnim i ćiriličnim pismom, a glasi: Savez nacionalnih manjina Republike Srpske - u luku, a u sredini – Banja Luka.

Logo Saveza je krug okružen sa dvije elipse crvene boje postavljene pod pravim uglom u odnosu jedne na drugu.


II Ciljevi i zadaci Saveza

Član 5.

Savez ostvaruje programske ciljeve i zadatke u skladu sa pravnim normama Republike Srpske, Bosne i Hercegovine a posebno u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Savez će se posebno zalagati za ostvarivanje zaštite građanskih, nacionalnih i vjerskih prava pripadnika nacionalnih manjina udruženih u Savez.

Ciljevi i zadaci Saveza su:

Unapređivanje stvarne jednakosti između konstutivnih naroda i nacionalnih manjina;

Njegovanje identiteta nacionalnog porijekla;

Stvaranje uslova za njegovanje i čuvanje jezika, običaja, kulture i vjeroispovjesti pripadnika nacionalnih manjina, koji žive na prostorima Republike Srpske;

Objedinjavanje i koordinisanje aktivnosti nacionalnih manjina Republike Srpske;

Saradnja nacionalnih manjina međusobno i saradnja sa konstitutivnim narodima;

Ravnopravno učešće sa konstitutivnim narodima u kulturnom, društveno-političkom i privrednom životu;

Pružanje pomoći pripadnicima nacionalnih manjina u organizovanju i njihovoj aktivnosti;

Saradnja sa srodnim organizacijama unutar Bosne i Hercegovine i van granica;

Saradnja sa matičnim zemljama;

Saradnja sa lokalnim zajednicama, entitetskim i državnim institucijama RS, BiH i državama iz kojih potiču pripadnici nacionalnih manjina, a koje su članovi Saveza, u cilju zaštite manjinskih interesa, društvenog zbližavanja i razvoja;

Saradnja sa zemljama i njihovim lokalnim zajednicama u regionu na promociji i zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina; 

Članstvo u mreži organizacija na nivou BiH, zemalja u regionu i Evrope, a koje se bave zaštitom ljudskih prava sa posebnim akcentom na zaštiti prava nacionalnih manjina;

Prikupljanje donacija, priloga i ostalih vrsta humanitarne pomoći i podjela iste;

Organizovanje reprezentativnih kulturnih, umjetničkih i sportskih sadržaja kako bi se što bolje predstavio način života i rada Saveza i njegovih članica i

Organizovanje sekcija mladih i aktivno učestvovanje mlade generacije u radu članstva Saveza preko zajedničkih projekata.

Član 6.

U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva i zadataka uspostaviće se tješnja saradnja sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima matičnih zemalja udruženih organizacija nacionalnih manjina u Savez.

 

III Postupak prijema i isključenja članova u Savez


Član 7.

Organizacionu strukturu Saveza čine kolektivni, individualni i počasni članovi.

a) Kolektivni članovi su sva udruženja jedne nacionalne manjine (ukoliko ih ima više) odnosno udruženje nacionalne manjine (ukoliko je jedino udruženje koje okuplja pripadnike jedne nacionalne manjine). Udruženja odnosno udruženje nacionalnih manjina postaje kolektivnim članom Saveza podnošenjem molbe o udruživanju, uz dostavljanje tražene dokumentacije od strane Saveza. 

Udruženja ili udruženje nacionalnih manjina postaje kolektivnim članom Saveza podnošenjem zahtjeva za udruživanje u Savez, te po dobijanju odgovora od strane Saveza koji daje Skupština Saveza.

b) Individualni članovi su pojedinci koji žive i djeluju na području Republike Srpske - BiH, a nemaju svoje registrovano udruženje. Pojedinac postaje individualni član Saveza tako što podnosi molbu Savezu za prijem u članstvo, te po dobijanju odgovora od strane Saveza kojeg daje Skupština Saveza.

c) Počasni članovi status stiču na prijedlog Upravnog odbora, članica i delegata Skupštine, a kojeg usvaja Skupština Saveza.


Skupština Saveza izdaje dokument udruženju ili pojedincima u kojem se potvrđuje ili odbija članstvo u Savezu. Rok za dostavu dokumenta je 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Kandidat nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava ima pravo prigovora Skupštini Saveza u roku od 15 dana od dana prijema iste. Skupština preispituje odluku o žalbi na prvom sledećem zasjedanju.

              Odluka Skupštine je konačna.


Član 8.

Svi članovi se upisuju u registar članova, koji se vodi u sjedištu Saveza, a o kom se stara sekretar.

Član 9.

Udruženja nacionalnih manjina koja se udružuju u Savez su samostalna u svom radu, u skladu sa svojim statutom i programom rada i dužna su da se pridržavaju Statuta Saveza i da štite interese Saveza , kao i svih drugih nacionalnih manjina.

U Savezu udruženja nacionalnih manjina djeluju na osnovu zajedničkog dogovora i u interesu svih udruženih nacionalnih manjina.


Član 10.

Članstvo u Savezu prestaje:

Istupanjem iz Saveza na vlastiti pismeni zahtjev;

Prestankom rada udruženja - članice; 

Neplaćanjem članarine

Isključivanjem od strane Skupštine Saveza zbog narušavanja ugleda i interesa nacionalnih manjina odnosno kršenja odredbi člana 9. Statuta.

Isključenjem pojedinca iz matičnog udruženja automatski tom pojedincu prestaje članstvo u Savezu.

prestankom rada Saveza.


Udruženjima i pojedincima kojima je članstvo prestalo po osnovu tačaka 1, 2, 3, i 4. ovog člana, Skupština Saveza ili Upravni odbor po ovlaštenju Skupštine, izdaje dokument u kom se konstatuje prestanak članstva uz obrazloženje. Rok za dostavljanje dokumenta podnosiocu zahtjeva je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za prestankom članstva.


IV Prava i obaveze članova Saveza


Član 11.

a) Kolektivni članovi Saveza imaju prava i obaveze:


Pridržavati se odredbi ovoga Statuta;

Da izvršavaju odluke dogovorene na Skupštini ili Upravnom odboru Saveza;

Da čuvaju ugled Saveza ;

Da biraju i budu birani u organe Saveza ili kao delegati Saveza u druge organizacije, gdje moraju zastupati interese Saveza;

Udružene organizacije u Savez ne mogu samostalno i bez saglasnosti ostalih organizacija zastupati Savez.


b) Individualni članovi imaju prava i obaveze:


Pridržavati se odredbi ovoga Statuta;

Da izvršavaju odluke dogovorene na Skupštini ili Upravnom odboru Saveza;

Da čuvaju ugled Saveza ;


c) Počasni članovi imaju prava i obaveze:


Pridržavati se odredbi ovoga Statuta;

Da čuvaju ugled Saveza ;


V Organi Saveza


Član 12.

Organi Saveza su:

Skupština;

Upravni odbor;

Predsjednik Saveza;

Potpredsjednik Saveza;

Nadzorni odbor;

Sekretar Saveza

Komisije


Savez treba da obezbijedi približnu kvantitativnu izjednačenost i ravnopravnu zastupljenost muškaraca i žena kao članova u organima Saveza.


Skupština Saveza


Član 13.

Skupština Saveza je najviši organ Saveza, a sačinjavaju je po tri delegata kolektivnih članova Saveza ovlaštenih za zastupanje te nacionalne manjine.

Ukoliko postoji više organizacija jedne nacionalne manjine dostavlja se spisak tri delegata i saglasnost nadpolovične većine udruženja da su ti delegati predstavnici te nacionalne manjine, u suprotnom, mjesto te nacionalne manjine stoji upražnjeno do konačnog međusobnog dogovora organizacija te nacionalne manjine.

Usaglašene delegatske liste za Skupštinu Saveza razvrstane su po sljedećem principu: prvi delegat na listi je ujedno i budući član Upravnog odbora, a drugi i treći delegat su njegova zamjena.

U sastav Skupštine po mogućnosti ulazi najmanje 1/3 žena-delegata od ukupnog broja delegata u Skupštini, a moguće je i više.


Član 14.

Skupština Saveza odlučuje o svim bitnim pitanjima od interesa za rad nacionalnih manjina koje djeluju na prostoru Republike Srpske po principu jedan delegat-jedan glas.


Donosi Statut, njegove izmjene i dopune;

Odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Statuta;

Predlaže kandidate za izbor u Savjet nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i za Vijeće nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj Skupštini BiH, 

Predlaže opoziv i razrješenje članova Savjeta nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj Skupštini BiH, 

Predlaže kandidate za Lokalne i Opšte izbore u Republici Srpskoj i BiH.

Razmatra finansijski izvještaj i izvještaj o radu pripremljen od strane Upravnog odbora;

Usvaja Plan rada Saveza, a na prijedlog Upravnog odbora;

Bira predsjednika Saveza iz reda kandidata predloženih od strane članova Saveza;

Bira potpredsjednika Saveza iz reda kandidata predloženih od strane članova Saveza, koji mora biti pripadnik različite nacionalne manjine u odnosu na predsjednika;

Bira Nadzorni odbor;

Odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu  statutom prenesena u nadležnost drugog organa ili koja su na osnovu zakona u njenoj nadležnosti.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno treba dostaviti udruženjima u roku od 15 dana od dana održavanja; 

Donosi pravilnik o radu Upravnog odbora;

Donosi odluku o visini članarine;

Donosi pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

Daje ovlaštenje Upravnom odboru da u ime Skupštine obavlja njene dužnosti;


Član 15.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Saveza.

 Poziv za Skupštinu upućuje se najmanje 15 dana prije održavanja, a u slučaju vanredne Skupštine, poziv se upućuje prema potrebi o čemu se Skupštini daje obrazloženje.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i dnevni red sa obrazloženjem i materijalima za predloženi dnevni red.

Redovna skupština održava se jednom godišnje, a vanredna po potrebi.

Izborna skupština održava se svake četiri godine. 

Vanrednu skupštinu može sazvati Upravni odbor ili tri različite nacionalne manjine - članice ili na zahtjev 1/3 delegata u Skupštini.


Član 16.

Mandat delegata u Skupštini je četiri godine uz mogućnost reizbora. 


Član 17.

Sjednicom Skupštine (redovne ili vanredne) predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik.

Sjednicu Izborne Skupštine vode Predsjednik i potpredsjednik (starog saziva) Saveza i jedan član iz reda prisutnih delegata, sve do izbora novog predsjednika.

Skupštinu otvara predsjednik Saveza.

Skupština može početi sa radom ako joj prisustvuje više od dvije trećine delegata.

              Skupština odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova.

Ukoliko sjednici ne prisustvuje potreban broj delegata, Skupština se odlaže i nova zakazuje za najdalje 30 dana.

Način glasanja po predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici Skupštine je javan, odnosno dizanjem ruke, prozivanjem ili tajno o čemu odlučuje Skupština. 

U slučaju tajnog glasanja, bira se Izborna komisija od tri člana iz reda delegata koja konstatuje broj glasova svakog predloženog kandidata, javno čita rezultate i proglašava  ko je izabran.

Na sjednici Skupštine obavezno se vodi tonski i pisani zapisnik, za koje je zadužen sekretar Saveza. 

Na početku rada izborne Skupštine, sekretar javnim čitanjem imena delegata (brojanjem) konstatuje broj prisutnih.  


Upravni odbor

Član 18.

Upravni odbor čini po jedan delegat svake nacionalne manjine verifikovan na izbornoj Skupštini Saveza.

Pripadnici nacionalnih manjina koji nemaju svoje udruženje kao kolektivnog člana imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodno odobrenje predsjednika Upravnog odbora, ali bez prava glasa.

Na čelu Upravnog odbora je predsjednik i potpredsjednik koji su ujedno predsjednik i potpredsjednik Saveza.

Predsjednik, potpredsjednik Saveza, članovi Upravnog odbora moraju biti pripadnici različite nacionalne manjine.

Dužnost člana Upravnog odbora je obavještavati sve organizacije nacionalne manjine kojoj pripada o aktivnostima Upravnog odbora pod prijetnjom opoziva od asocijacije odnosno udruženja nacionalne manjine kojoj pripada.


Član 19.

Upravni odbor ima nadležnosti:

Priprema sjednice Skupštine Saveza;

Priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta i drugog akta koje donosi Skupština;

Sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine;

Bira sekretara;

Donosi pravilnike o radu komisija;

Bira blagajnika Saveza;

Upravlja imovinom Saveza;

Po potrebi imenuje radna tijela za izvršavanje određenih aktivnosti;

Pomaže članovima Saveza kroz pružanje pomoći, davanje savjeta i sl.;

Vrši druge poslove određene Statutom;

Donosi plan i program rada sa kalendarom manifestacija;

Donosi i usvaja izvještaj o radu Saveza i finansijski izvještaj;

Daje tumačenje opštih i drugih akata Saveza;

Usvaja pravilnik o nagradama i priznanjima;

Usvaja pravilnik o opisu poslova sekretara i ostalih radnih tijela.


Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine uz mogućnost reizbora ili do momenta opoziva od strane nacionalne manjine kojoj pripada. U slučaju neopravdanog odsustva sa tri uzastopne sjednice Upravnog odbora, Upravni odbor donosi odluku natpolovičnom većinom prisutnih glasova odluku o suspenziji člana Upravnog odbora.

U slučaju opoziva člana Upravnog odbora od strane predlagača, njegovo mjesto zauzima drugi na listi delegata u Skupštini iz te nacionalne manjine, do izbora novog od strane Skupštine.

Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora. Princip glasanja je «jedna nacionalna manjina (član UO)-jedan glas».

Upravni odbor mora imati poslovnik o radu kojim se reguliše rad istog.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi a najmanje jedanput dvomjesečno. 

Sjednica Upravnog odbora može valjano raditi i odlučivati ako na istoj prisustvuje nadpolovična većina članova.

Zapisnik sa sjednice mora biti dostavljen u roku od 15 dana članovima Upravnog odbora.

Član 20.

Predsjednik Saveza

Skupština Saveza imenuje i razrješava predsjednika Saveza iz reda svojih delegata.

Mandat Predsjednika Saveza traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Prijedlog kandidata za predsjednika Saveza daju udruženja nacionalnih manjina koji pri tom mora biti usaglašen natpolovičnom većinom nacionalne manjine predlagača.

Prijedlog kandidata za predsjednika Saveza mora biti ujedno i prvi delegat na usaglašenoj delegatskoj listi za Skupštinu.  

Predlagač takođe, dostavlja dokumentaciju za kandidata, a koja se odnosi na biografiju kandidata, obrazloženje kandidature i  drugi relevantni dokumenti kojim se potvrđuje kvalitet, angažovanost i adekvatnost predloženog kandidata.

Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, volonter a može da bude i zaposleno lice na period koliko mu traje mandat, o čemu konačnu odluku daje Upravni odbor.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika njegovu funkciju obavlja potpredsjednik Saveza.

Predsjednik Saveza:

Predstavlja i zastupa Savez pred članstvom, organima vlasti, drugim institucijama i udruženjima;

Saziva sjednice Upravnog odbora po vlastitom nahođenju, zahtjevu najmanje dvojice članova Upravnog odbora ili Nadzornog odbora;

Osigurava zakonitost rada Saveza;

Izvršava obaveze koje mu postavi Skupština i Upravni odbor;

Podnosi izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje Upravnom odboru, a prilikom svakog sastanka Upravnog odbora isti informiše o prilivu i trošenju sredstava Saveza te o tekućim aktivnostima;

Stara se da sve članice budu pomognute finansijski za projekte  u skladu sa mogućnošću od strane Saveza.

Obavlja i druge aktivnosti vezane za rad nacionalnih manjina;

Saziva i rukovodi sjednicom Skupštine;

Predlaže osnove politike, operativne programe i planove rada i razvoja Saveza;

Daje punomoć za zastupanje Saveza pred sudom ili drugim organima;

Određuje osobu koja vodi knjigovodstvene poslove Saveza.


Član 21.

U slučaju nezadovoljstva radom Predsjednika, na prijedlog najmanje četiri člana Upravnog odbora, Predsjednik Saveza može biti suspendovan od vršenja svoje funkcije, na rok koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Odluku iz prethodnog stava Upravni odbor donosi na sjednici koju saziva i rukovodi predsjednik Saveza, nadpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora sa pravom glasa.

Istovremeno sa donošenjem odluke iz prethodnog stava Upravni odbor donosi odluku o zakazivanju vanredne izborne Skupštine koja mora biti održana u roku od 2 mjeseca. Do održavanja vanredne izborne skupštine Savezom rukovodi potpredsjednik Saveza, koji rukovodi i tom vanrednom Skupštinom.


Član 22.

Skupština Saveza imenuje i razrješava potpredsjednika Saveza iz reda svojih delegata.

Mandat potpredsjednika Saveza je četiri godine sa mogućnošću reizbora. Izbor i način biranja potpredsjednika je isti kao i predsjednika Saveza, s tim što potpredsjednik ne može biti iz iste nacionalne manjine kao i predsjednik. Potpredsjednik Saveza je ujedno i potpredsjednik Upravnog odbora.

Prava i obaveze potpredsjednika su: 

Obavlja poslove za koje ga zaduži,odnosno ovlasti predsjednik ili  Skupština. 

Mijenja predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

U slučaju nezadovoljstva radom potpredsjednika, na prijedlog najmanje četiri člana Upravnog odbora, potpredsjednik Saveza može biti suspendovan od vršenja svoje funkcije, na rok koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Odluku iz prethodnog stava Upravni odbor donosi na sjednici koju saziva i rukovodi predsjednik Saveza, nadpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora sa pravom glasa.

U slučaju opoziva potpredsjednika, njegovo mjesto ostaje upražnjeno do sljedeće Skupštine koja će izabrati novog potpredsjednika. Mjesto te nacionalne manjine u Upravnom odboru popunjava drugi sa liste delegata Skupštine te nacionalne manjine.


Nadzorni odbor

Član 23.

Nadzorni odbor bira Skupština na prijedlog članica Saveza.

  Nadzorni odbor čine tri člana iz različitih kolektivnih članova Saveza.

 Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani iz reda delegata udruženja biranih u Skupštinu Saveza. 

Mandat Nadzornog odbora je četiri godine.

Nadzorni odbor:

Nadzire, kontroliše i prati utrošak finansijskih sredstava Saveza;

Prati realizaciju programskih aktivnosti;

Kontroliše pridržavanje statutarnih odredbi;

Stara se o čuvanju ugleda Saveza i njegovih udruženih članica;

Utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumentacija vodi uredno i po važećim zakonskim propisima;

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.


Nadzorni odbor sačinjava izvještaj i podnosi ga Skupštini.


Član 24.

Sekretar

Sekretar je administrativno lice - pripadnik i član udruženja jedne od nacionalnih manjina, članice Saveza, zaposleno na određeno ili neodređeno vrijeme kojeg bira Upravni odbor na osnovu internog konkursa. Sekretar obavlja sve administrativne poslove u skladu sa zakonom koje mu povjeri Upravni odbor ili predsjednik Saveza i koje proizilaze iz Statuta i drugih akata. Za svoj rad sekretar je odgovoran predsjedniku Saveza i Upravnom odboru. Za neizvršavanje povjerenih zadataka Sekretar može biti suspendovan na zahtjev poslodavca, a može se raskinuti i ugovor o radu. 

vodi računa i neposredno rukovodi administrativnim poslovima;

brine se o zakonskom izvršavanju finansijsko materijalnih obaveza Saveza;

koordinira rad komisija;

vodi računa o izvršavanju donesenih odluka Skupštine i Upravnog odbora;

obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i predsednik Saveza;

sa saradnicima priprema zasjedanje sjednice Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora i drugih organa;

ostvaruje neophodnu saradnju članova Saveza u cilju bolje koordinacije i rada Saveza;

obavještava javnost i sredstva informisanja o radu Saveza u dogovoru sa Upravnim odborom i predsjednikom Saveza;

brine da se rad Saveza i njegovih organa odvija u skladu sa zakonom.


Član 25.

Komisije

Radi ostvarivanja prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Republike Srpske broj 2/2005) Upravni odbor bira:

Komisiju za obrazovanje, kulturu i informisanje;

Statutarno pravnu komisiju


Svaka od pomenutih komisija ima najmanje tri člana, a na čelu je lice koje je po mogućnosti i član Upravnog odbora. 

Rad komisija regulisan je pravilnicima o radu komisija, a koje donosi i usvaja Upravni odbor.

Predsjednik komisije saziva sjednicu komisije po potrebi, a najmanje jedanput godišnje ili na prijedlog Upravnog odbora.

Na sjednici komisije sačinjava se zapisnik i dostavlja članovima Upravnog odbora. Rok za dostavu zapisnika je  10 dana od dana zasjedanja, a kojeg sačinjava sekretar Saveza.


VI Finansiranje Saveza


Član 26.

O načinu pribavljanja finansijskih sredstava za rad Saveza odlučuje Skupština, a prihode čine:

Članarina udruženih organizacija i pojedinaca;

Finansiranje od strane institucija vlasti;

Donacije;

Pomoću sponzorstva;

Odobrena donatorska sredstva prema predloženim projektima;

I ostali prihodi u skladu sa zakonskim aktima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


VII Prelazne i završne odredbe


Član 27.

Izmjene i dopune Statuta vrši se po istom postupku po kojem je donesen.


Član 28.


Odluku o prestanku rada Saveza donosi Skupština.


Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku rada Saveza imovina Saveza će biti:

Ustupljena organizaciji koja nastavlja istovjetnom aktivnosti;

Ustupljene udruženjima nacionalnih manjina;

Dodijeljene jednoj od humanitarnih organizacija.


Član 29.

Statut stupa na snagu danom donošenja Izmjena i dopuna Statuta u formi Prečišćenog teksta, a prestaje da važi Statut Saveza nacionalnih manjina od 26. 05. 2012. godine.


Predsjednik

Skupštine Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

Franjo Rover


Broj: 38 - 16 

Banja Luka, 18. marta 2016. godine