Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Poziv za dostavljanje prijedloga za priznanja Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

20.02.2018.


Poziv udruženjima - članicama za dostavljanje prijedloga za priznanja

Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske

Shodno zaključcima sa 14. sjednice Upravnog odbora SNMRS održane dana 30. januara 2018. godine a u vezi pripreme za obilježavanje jubileja 15. godina Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske ovom prilikom pozivamo vas da dostavite svoje prijedloge za dodjelu priznanja, a koja će se dodijeliti na Svečanoj Skupštini Saveza. 

Priznanja Saveza dodjeljuju se članicama Saveza - udruženjima nacionalnih manjina te pojedincima koji su članovi udruženja (članica Saveza), za posebne zasluge u radu i angažmanu i iskazani doprinos u Savezu. Priznanja Saveza mogu se dodjeljivati i zaslužnim institucijama, pravnim i fizičkim licima koji su dali svoj doprinos uspješnom radu Saveza, te promociji i zaštiti prava nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Pravilnikom o priznanjima Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske (br. 38-17 od 17. 05. 2017.) ustanovljena su sljedeća priznanja:

a) zahvalnica 

b) plaketa i

c) grb Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske sa posvetom;


Za dodjelu navedenih priznanja, utvrđeni su osnovni kriterijumi, i to:

poseban doprinos u efikasnom vođenju udruženja – članice;

kontinuirano iskazivanje u radu matičnog udruženja;

posebne organizacione sposobnosti u rukovođenju;

priznata i dokazana aktivnost u radu Saveza u trajanju dužem od 5 godina;

dokazani doprinos u afirmaciji i radu Saveza i

ispoljene sposobnosti u vanrednim situacijama i u aktivnostima koje se obavljaju u okviru rada i nadležnosti Saveza.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se isključivo u pisanom obliku i sadrži:

a) podatke o podnosiocu prijedloga;

b) podatke o vrsti priznanja za koju se kandidat predlaže;

c) podatke o predloženom kandidatu (osnovni biografski podaci);

d) obrazloženje prijedloga i

e) potpis i pečat podnosioca prijedloga (u slučaju da je podnosilac prijedloga udruženje).

Prijedloge dostaviti do 15. 03. 2018. godine.

Za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju, kontakt 051 461 068 ili snmrs@teol.net


Savez nacionalnih manjina Republike Srpske

Predsjednik

Franjo Rover, s. r.

Tekst poziva u PDF formatu (link)