Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Objavljen Poziv na izražavanje interesa za općine u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe „Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi“

01.09.2014.


Zajednički projekt Europske unije i Vijeća Europe „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi" fokusira se na poboljšanje ostvarivanja prava manjina na raznim razinama vlasti u jugoistočnoj Europi na temelju standarda Vijeća Europe u ovom području, a posebice na temelju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje za regionalne i manjinske jezike.
Zemlje korisnice ovog zajedničkog projekta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo. 
Tri posebna cilja zajednički će doprinijeti ostvarivanju općeg cilja poboljšanja ostvarivanja prava manjina:
1) davanje podrške lokalnim samoupravama da ojačaju politike i kapacitete za primjenu preporuka o manjinskim pravima u praksi u odabranim općinama u regiji,
2) prepoznavanje i razmjena dobrih praksa među općinama koje sudjeluju u projektu i razvitak prilagodljivih modela za korištenje u drugim općinama u regiji jugoistočne Europe,
3) davanje podrške izmjenama zakonodavstva i politika na razini središnje vlasti na temelju dokaza s lokalne razine, zajedno s preporukama iz izvješća monitoringa Vijeća Europe.

U okviru prvog cilja, namjera je da se odabranim općinama dâ podrška kako bi izradile konkretna rješenja za uklanjanje prepreka u primjeni manjinskih prava na lokalnoj razini, i to podrškom u vidu tematskih grantova, zajedno s redovitom stručnom podrškom Vijeća Europe koju će pružati međunarodni i lokalni stručnjaci. U otvorenom i transparentnom postupku odabrat će se trideset i šest općina u jugoistočnoj Europi na temelju zajednički utvrđenih kriterija.
Poziv na izražavanje interesa otvoren je za sve više-etničke općine u zemljama korisnicama.
Vrijednost granta je ograničena na 18.000 eura po općini. Od odabranih općina očekuje se vlastito sufinanciranje u iznosu od 10 % ukupnog proračuna projekta.
Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2014. godine. Prijave se šalju na sljedeću e-mail adresu: jpmin@coe.int u formatu Microsoft word datoteka (.doc).
Za više informacija o proceduri dodjele grantova, kriterijima i potrebnim obrascima za prijavu pogledajte 
web stranicu projekta: 

http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights

FB stranica :  https://www.facebook.com/minority.protection?fref=ts

M.K.