Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Vijesti

Vijesti

Aktivnosti Savjeta nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srpske

19.10.2011.

Aktuelni saziv Savjeta broji deset članova, a osim toga, u njegovom radu mogu učestvovati službenici republičkih organa i organizacija, kao i naučni i stručni radnici, te predstavnici društvenih organizacija, ali bez prava odlučivanja.


Već pune četiri godine pri Narodnoj skupštini Republike Srpske postoji Savjet nacionalnih manjina, kao posebno savjetodavno tijelo, koje sačinjavaju pripadnici svih nacionalnih manjina.

Aktuelna predsjedavajuća Savjeta nacionalnih manjina, Vesna Temelkoska-Vuković, članica Udruženja Makedonaca Republike Srpske, ističe da je uloga Savjeta da daje mišljenja, savjete i prijedloge Narodnoj skupštini i drugim republičkim organima o svim pitanjima, koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Savjet može delegirati stručnjaka u Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine RS.

- Narodna skupština RS promijenila je poslovnik i prvu put smo predstavljeni kao zvanično skupštinsko tijelo ove godine. Razlika je u tome što po tom poslovniku, predsjednika i potpredsjednika bira skupštinska komisija. Ranije su članovi Savjeta birani po prijedlogu Saveza nacionalnih manjina RS. Mandat više ne traje dvije godine, kao što je bilo u početku, već četiri i na prošloj sjednici smo uskladili poslovnik po kojem radi, sada već drugi saziv Savjeta – kazala je Temelkoska-Vuković. Njen posao je, ističe, da u ovom tijelu predstavlja Savjet, saziva sjednice i predlaže dnevni red, te usklađuje rad Savjeta s radom Narodne skupštine RS i drugih organa RS.

- Osim toga, važno je napomenuti da Savjet može razriješiti dužnosti predsjednika i potpredsjednika Savjeta, prije isteka mandata, na koji je izabran, ako povjerenu dužnost ne obavlja u skladu sa zakonom i Poslovnikom – navela je ona.

Aktuelni saziv broji deset članova, a osim toga, u njegovom radu mogu da učestvuju službenici republičkih organa i organizacija, radi davanja stručnih obrazloženja i objašnjavanja, kao i naučni i stručni radnici, te predstavnici društvenih organizacija, bez prava odlučivanja.

- Savjet nacionalnih manjina RS, između ostalog, može da traži od Vlade RS, ministarstava i drugih republičkih organa i organizacija, obavještenja i mišljenja, koja su mu potrebna za rad, kao i druge podatke, kojima raspolažu ili su dužni da ih prikupljaju ili evidentiraju. U poslovniku ovog Savjeta takođe stoji da predstavnici sredstava javnog informisanja imaju slobodan pristup sjednicama Savjeta, u slučaju da im Savjet uputi poziv za prisustvo radi obavještavanja javnosti o demokratičnosti i transparentnosti njihovog rada – rekla je Temelkoska-Vuković.


Priredio: D.Grujić
I z v o r:   Dnevne novine FOKUS