Ovo je primjer HTML sa linkom Manjina.
Tekst neki ide ovdje
Početna stranica > Nijemci > Vjerski objekti > Crkva, Nova Topola

Župna crkva Svetog Josipa i samostan Svete Obitelji, Nova Topola

Naziv objekta: Župna crkva Svetog Josipa i samostan Svete Obitelji
 
Lokacija: Nova Topola, opština Gradiška
 
Konfesija: Rimokatolička
 
Samostan posvećen Svetoj Obitelji, jedna od podružnica sestara koje pripadaju redu Klanjateljice Krvi Hristove, lociran je u Srednjem Vindhorstu, danas velikom mjestu Nova Topola, 35 kilometara sjeverno od Banje Luke. Samostan je, uz crkvu koja je posvećena Svetom Jovanu, osnovan 1888. godine.
 
Iako se podaci i detaljne informacije o arhitekti, kao i činjenice o crkvi i samostanu ne nalaze u dostupnoj literaturi, može se sa velikom dozom sigurnosti pretpostaviti da je crkva izgrađena po projektu trapističkog redovnika Vegnanta. Sličnost sa crkvom u Marjanovcu je očigledna, a isto važi i za katedralnu i župnu crkvu u Banjoj Luci.Crkva je izgrađena 1891. godine. Proporcije i dimenzije su veoma slične navedenim crkvama, a isto važi i za osnovu i oblikovanje fasade. Razlike postoje, prije svega u obradi fasade, budući da je ova crkva bila izvorno neomalterisana sa vidljivom opekom, što nije slučaj sa crvkom u Marjanovcu. Pored toga, dispozicija otvora je drugačija. Ukupan koncept i arhitektonski jezik su svakako isti.
 
U svakom slučaju, stil obnove gotike je na ovoj crkvi još izražajniji i naglašeniji, sa snažnim kontrastom boja i tipičnim dekoracijama na prozorima i portalima. Recentne rekonstrukcije su obuhvatile i dodavanje još jednog sloja maltera na fasadu, preko originalne opeke, sa krajnje čudnim bojenim aplikacijama koje lažno dočaravaju šemu spojnica između opeke koja je omalterisana. Ovo svakako utiče na razumijevanje originalnog stanja crkve i stilske određenosti. Ipak, doživljaj obnove gotike i ukupna atmosfera su u većoj mjeri očuvani na originalnom nivou.
 
Pored crkve, na sjevernoj strani, locirana je originalna župna kuća izgrađena 1889. godine, sa očuvanom fasadom od opeke. Ovaj objekat nije bio uključen u posljednje radove na rekonstrukciji, tako da i dalje posjeduje sve originalne dekorativne elemente. Stilske odrednice ovog objekta mogu biti vezane za uticaje tipičnih kuća iz planinskih regiona bivšeg Carstva, kao što je slučaj na nizu vila u bivšoj Kajzerštrase u Banjoj Luci.
 
Samostanska zgrada je locirana južno od crkve. Sadašnja zgrada je u osnovi originalni objekat iz 1888. Godine, koji je vremenom oštećivan i paljen, ali i popravljan, adaptiran i dograđivan. Stoga ne posjeduje karakteristike osnovnog objekta.
 
Pored ovih objekata, u Donjem Vindhorstu je 1892–1893. bila izgrađena i podružnica opatije „Marija Zvijezda“, te velika crkva Srca Isusova 1893. godine; oba objekta su uništena krajem Drugog svjetskog rata.
 

Building name: Parish church of Saint Joseph and Convent of the Holy Family

Location: Nova Topola, municipality Gradiška

Confession: Roman Catholic

Convent devoted to the Holy family, one of the branches founded by the nuns belonging to the order Adorers of the Blood of Christ, is located in Mittel-Windthorst, today’s large village named Nova Topola, some 35 km north of Banja Luka. A convent with belonging facilities and church, devoted to Saint Joseph, is founded in 1888.

Although the information and detailed data about the architect and details regarding the church and the convent itself do not appear in researched literature, it can be concluded that Trappist monk Wegnandt designed the church. Similarity with the church in Marjanovac is far too obvious, and it is the same with the cathedral and parish church in Banja Luka. The church was built in 1891; proportions and dimensions are undoubtedly similar with mentioned churches; floor plans and façade design also. Differences, however, exist; this church originally had only uncovered rough brick façade, without any covering plaster, unlike the church in Marjanovac. In addition, displacement of the openings is a bit different.Overall, structural concept and the used language are definitely the same.

However, its Gothic revival style is even more expressive and emphasised here, with a strong colour contrast and typical decorations on the window and portal openings. Recent reconstruction of the church provided new layer of plaster over the original bricks, and one rather unfamiliar colour marking on the place where are supposed to be the brick joints. That certainly affected the original state of the stylistic proficiency of the church. Nevertheless, Gothic revival spirit and overall experience is more or less preserved in an authentic level.

Beside the church, on the northern side, the original parish house built in 1889, with retained brick façade, exists today. This building was not included in latest reconstruction works, so it still has all the original decorative elements. Its style definition could be related to the influences of the typical houses from the mountainous regions of the former Empire, as it can be seen in many single-family houses in former Kaiserstraße in BanjaLuka.

The convent building is located on the southern side. Today’s building is basically original building built in 1888, which was demolished and damaged over time, but also repaired, adapted and extended. Therefore, it does not hold many properties of the initial structure.

Beside these buildings, in Unter Windhorst were built a branch of Mariastern Abbey (1892-1893) and a big church devoted to the Sacred Heart, but both were demolished by the end of WWII. 

(http://www.ais-ba.org/monografija-njemacka/117/)


Lokacija objekta (slike):

    

GPS Koordinate objekta:
N 45° 03' 54,60" (45° 03,91')
E 17° 18' 33,00" (17° 18,55')